Obchodní podmínky

Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004. U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

1.   Základní ustanovení
2.   Vymezení pojmů
3.   Objednávání
4.   Dodací podmínky
5.   Platební podmínky
6.   Ceny
7.   Smlouva
8.   Odstoupení od Smlouvy 
9.   Reklamace
10. Bezpečnost a ochrana informací
11. Provozní doba
12. Záruční podmínky
13. Závěrečná ustanovení
 

1. Základní ustanovení

 V internetovém obchodě www.madopo.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetových stránek www.madopo.cz, společnost Madopo socks s.r.o., IČO: 07099649, DIČ: CZ07099649 se sídlem V zátiší 810/1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele).

Je-li kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

 Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající/provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující/podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.

Kupní smlouva – Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách -Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

 Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Objednávání

 Objednávat je možno následujícími způsoby:

1.    prostřednictvím elektronického obchodu
2.    prostřednictvím obchodního zástupce 

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí v objednávce v rámci svého košíku.

 Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornování objednávky lze provést telefonicky na telefonním čísle +420 739 78 78 97 nebo písemně na e-mail info@madopo.cz.

 4. Dodací podmínky

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Objednané zboží doručujeme smluvní přepravní službou. 
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). Při převzetí zboží je kupující povinen bezprostředně překontrolovat zásilku (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Způsoby dodání:

Doprava:

-  PPL - více informací...www.ppl.cz

- Výdejní místa společností Zásilkovna - více informací...www.zasilkovna.cz

Osobní odběr:

- firemní prodejny: Třída T.G. Masaryka 1117, 738 01 Frýdek - Místek, Náměstí republiky ( točna trolejbusů ) 702 00 Ostrava - Fifejdy

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

5. Platební podmínky

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

Všechny ceny za zboží jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Způsoby plateb: 

 -   kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.shoptetpay.com.

-  platba dobírkou (platba v hotovosti či kartou při doručení zboží - hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

-  platba v hotovosti či kartou při převzetí zboží na prodejně

-  platba v hotovosti či kartou při převzetí zboží na provozovnách ZÁSILKOVNA

-  platba bankovním převodem (platba na fakturu se splatností - pouze pro velkoobchodní odběratele při splnění podmínek)

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

Pokud je zákazník osobou povinnou k dani, je povinen při objednávce, nejpozději však před samotným prodejem sdělit tuto skutečnost, včetně (pravdivých) údajů potřebných pro vystavení daňového dokladu s tím, že pokud takto neučiní, považuje jej prodejce automaticky za osobu nepovinnou k dani.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

6. Ceny

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.madopo.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu www.madopo.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) nebo v EUR  (€).
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za balné, dopravné a doběrečné. Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku kupujícího.

7. Smlouva

a) Kdy se nemůže smlouva uzavřít

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.
Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní Smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní Smlouva platně vzniknout.

b) Uzavření Smlouvy

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření Smlouvy na webu www.madopo.cz tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající žádnou odpovědnost. Uzavření Smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

c) Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a řádně zaplatí kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

d) Porušení Smlouvy

Právo na dodání nové věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

e) Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. 

Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • nebo na odstranění vady opravou Zboží,
  ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále máte právo na:

3. přiměřenou slevu z Ceny; nebo

4. odstoupení od Smlouvy

jestliže:

 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy;
 • nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

5. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

6. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

8. Odstoupení od Smlouvy 

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

 1.  Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem {zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany.
 2.  Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
 3.  Lhůta k odstoupení dle čl. 8.1 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 4.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
 5.  V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám.
 6.  V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 7.  My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží)

9. Reklamace

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví. Má-li Zboží vadu, kupující má právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; přiměřenou slevu z Ceny; nebo odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 2. V případě, že si vadu na Zboží kupující způsobil sam, práva z vadného plnění nenáleží.
 3. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 Formulář pro odstoupení od Smlouvy( formát PDF formát .docx ) a Reklamační formulář ( formát PDFformát .docx )

 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, číslo účtu, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Postup pro odeslání reklamovaného zboží zpět e-shopu:

Zboží odešlete prostřednictvím výdejního místa Zásilkovny, následujícím způsobem:

Zboží zabalte do neprůhledného obalu / obálky či jiného obalu, včetně potřebných dokladů.

Poznamenejte si kód pro zpětné zásilky našeho e-shopu, který je: 90750559

Zabalené zboží přineste do kteréhokoli výdejního místa Zásilkovny. Může to být pobočka, kde jste si zboží vyzvedli nebo kterákoli jiná. Seznam najdete zde: www.zasilkovna.cz/pobocky Zvolená pobočka by měla poskytovat službu "Reklamační asistent" (uvidíte v popisu pobočky).

Obsluze výdejního místa pouze nadiktujete výše uvedený kód a odevzdáte zásilku.

Přepravní štítek vytiskne a nalepí obsluha výdejního místa, příp. vydá potvrzení o převzetí.

 

10. Bezpečnost a ochrana informací

 Pokud nakupujete jako velkoobchodní odběratel, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

- název společnosti (obchodní firma)

- adresu pro fakturaci a dodání zboží 

- IČO, DIČ 

- telefonické spojení 

- elektronickou adresu (e-mail)

 

Nákupem v internetovém obchodě www.madopo.cz dále dáváte souhlas:

- přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Dále potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.

- přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu.

- přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy, berete na vědomí, že můžete kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) můžete provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@madopo.cz s žádostí o vyřazení.

- přihlášením k odběru novinek, tedy zadáním e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran).

Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@madopo.cz. Dále má Kupující právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@madopo.cz.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako Kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Jinak ze strany společnosti Madopo socks s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.madopo.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod www.madopo.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodejce nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Provozní doba prodejen, popř. výdejních míst Po-Pá 9:00 - 17:00 hod.

 

12. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

13. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.10.2019, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Madopo socks s.r.o. nebo elektronicky na www.madopo.cz.